Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Afnemer: Onder ‘afnemer’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Makawoo en/of een order plaatst bij Makawoo

Voorwaarden: Onder voorwaarden worden verstaan deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Makawoo
Eigenaresse Kim van Essen
Kortenaerlaantje 38 (géen bezoekadres)
3861 EN Nijkerk
0627453092
Emailadres: info@makawoo.nl
KvK-nummer: 65319869
Btw-identificatienummer: NL209371638B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Makawoo en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. Makawoo is gerechtigd om zonder aankondiging wijzigen door te voeren in prijs en producten.
 • Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, in zowel kleur, patroon als afmeting. Omdat het een handgemaakt product betreft, kan een geleverd product enigszins afwijken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Makawoo niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Kleuren van producten kunnen soms verschillen omdat het een natuurproduct betreft, wil je zeker zijn van dezelfde kleur? vraag dan een actuele staal aan!
 • Is de bestelling beschadigd of incompleet ontvangen, dan dient afnemer het die zelfde dag aan leverancier te melden.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Makawoo de prijs garandeert.

Artikel 4 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Makawoo onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Makawoo is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Makawoo kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Makawoo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Makawoo zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Makawoo waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 • Makawoo kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Makawoo dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor alle producten die door Makawoo tot stand zijn gebracht overeenkomstig de keuzes in kleur en afmeting van de consument.
  Retourneren van losse wol is alleen mogelijk dmv ruilen, bij twijfel over een kleur vraag dan een kleurstaal aan via: info@makawoo.nl
 • Binnen 7 dagen mag de consument de aankoop retourneren, neem voor retour zending contact op met de ondernemer.
  Met uitzondering van de custom-made producten en extra opties zoals handgemaakte plaids, lamphoezen, wanddoeken en op maat gemaakte vloerkleden.

Artikel 7 – De prijs

 • De in het aanbod van producten op de website genoemde prijzen zijn euro’s inclusief btw en exclusief verzending, tenzij anders vermeld.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. Voor de gevolgen van druk- en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typfouten is Makawoo niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 • De levertijd gaat in op het moment dat de leverancier de betaling heeft ontvangen.
 • Geboekte workshops voor het XXL breien:
  - Annuleringen 14 dagen voor aanvang van datum worden de kosten terug geboekt, hierna is terugbetaling niet meer mogelijk en kan gekozen worden voor een andere datum in de toekomst.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft Makawoo geen garantie op de geleverde producten.
 • Als specifiek garantie is verstrekt, komt deze te vervallen indien producten waarop de garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht.
 • De consument die zich op een eventuele schriftelijk overeengekomen garantie wil beroepen, moet dit schriftelijk aan Makawoo mededelen. Het product moeten na het indienen van de klacht door de consument in onveranderde staat worden gelaten, totdat Makawoo de klachten heeft onderzocht.
 • De consument dient de door Makawoo geleverde producten bij de levering te keuren. De consument wordt geacht het geleverde product volgens afspraak en in goede staat te hebben ontvangen, tenzij hij Makawoo op de dag van de aflevering schriftelijk hiervan op de hoogte stelt.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 • Makawoo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Makawoo kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Makawoo geaccepteerde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk is, zal Makawoo zich inspannen om een vervangend artikel aan te bieden.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  Levertijden Losse wol uiterlijk 7 werkdagen indien niet op voorraad ontvangt u hier over bericht.
  Levertijden plaids en maatwerk producten is de levertijd 3 tot 21 werkdagen.
 • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Makawoo het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Geboekte workshops voor het XXL breien zijn €80-, voor naturelkleuren, bij een geverfde kleur moet er nog €30-, op de dag zelf voldaan worden. Annuleringen 2 weken voor aanvang van datum worden kosten terug geboekt, hierna is terugbetaling niet meer mogelijk en kan gekozen worden voor een andere datum in de toekomst.
 • Retourzendingen worden door Makawoo uitsluitend aanvaard, indien daartoe voorafgaande toestemming is gegeven en de kosten voor retourzending voor rekening komen van de consument. Retouren van handgemaakte plaids en kleden en custom-orders zoals vloerkleden en lamphoezen is niet mogelijk.
 • Indien Makawoo toestemming heeft gegeven het product te retourneren, word er van de consument verwacht dat hij binnen 14 dagen het product terug stuurt en zorgvuldig om gaat met het product en de verpakking. Hij zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren. Makawoo beoordeelt of er redelijk met het product om is gegaan.
 • Bestellingen die buiten schuld van Makawoo tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Makawoo.
 • Indien Makawoo de verzending retour ontvangen omdat de consument de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan is Makawoo hier niet verantwoordelijk voor. Indien de consument het product alsnog wenst te ontvangen dient deze de verzendkosten opnieuw te voldoen alsmede de koopprijs van het product – indien van toepassing.

Artikel 10 – Betaling

 • Betaling dient altijd plaats te vinden vóór het product wordt gemaakt, conform de specificaties van de consument in kleur en afmeting.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Makawoo, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij Makawoo l ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Makawoo l binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Makawoo en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 • Makawoo is eigenaar en/of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.makawoo.nl en het daarop gepubliceerde materiaal. Dat materiaal wordt wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden. Op geen enkele wijze mogen wijzigingen worden aangebracht in materiaal dat, op welke wijze dan ook, is afgedrukt of gedownload. Illustraties, foto’s, video- of audiobestanden of grafische voorstellingen mogen niet zonder de eventueel bijbehorende tekst worden gebruikt. Onder geen beding mag materiaal van deze website worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een gedeelte van deze website wordt afgedrukt, gekopieerd of gedownload, vervalt onmiddellijk het recht om van deze website gebruik te maken en dienen eventuele gemaakte kopieën van het materiaal te worden geretourneerd of vernietigd. Daarnaast wordt het recht voorbehouden tot het ondernemen van juridische stappen alsmede het in rekening brengen van kosten.


  Informatie Privacy wetgeving Makawoo